In Persona Nowoczesne zarządzanie

Formularz Zgłoszenia

KontaktSzkolenie BUDOWANIE ZESPOŁU

Oświadczam, że (zaznacz odpowiednie pole):
Firma jest płatnikiem VAT. Upoważniam In Persona Piotr Kiembłowski do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
Nie jestem płatnikiem VAT. Faktura może być wystawiona bez podania numeru NIP i podpisu odbiorcy.

Zgłaszam udział w szkoleniu (zaznacz odpowiednie pole):
OTWARTYM (informacje o proponowanym terminie szkolenia zostaną podane po zebraniu min. 5 osób zainteresowanych udziałem.)
ZAMKNIĘTYM (dokładna cena szkolenia zamkniętego dla grupy 8-15 osób zostanie ustalona indywidualnie z Zamawiającym.)

Cena netto: 750 PLN + 23% VAT za osobę (w przypadku szkolenia otwartego).

(W przypadku większej liczby osób z jednej Firmy możliwe jest negocjowanie stawki za dzień szkolenia.)
Liczebność grupy: 8 - 15 osób
Miejsce szkolenia: Warszawa

1. Cena obejmuje koszty udziału 1 osoby, materiałów dydaktycznych, cateringu w trakcie szkolenia otwartego (warunki organizacji szkoleń zamkniętych ustalane są indywidualnie i zawarte w osobnej umowie między In Persona Piotr Kiembłowski a firmą osoby Zamawiającej). Cena nie obejmuje kosztów dojazdu i noclegu uczestnika.
2. In Persona Piotr Kiembłowski zobowiązuje się przekazać osobie wysyłającej zgłoszenie na szkolenie otwarte informacje o terminie szkolenia na min. 14 dni przed jego rozpoczęciem. W przypadku zgłoszenia chęci udziału w szkoleniu zamkniętym wszelkie ustalenia dotyczące ceny i terminów reguluje osobna umową zawierana między firmą osoby Zamawiającej a In Persona Piotr Kiembłowski. Pełne zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu otwartym następuje dopiero w momencie otrzymania przez In Persona Piotr Kiembłowski niniejszego zgłoszenia oraz zaksięgowania wpłaty za udział w szkoleniu na koncie firmowym, nie później jednak niż 7 dni przed wybranym dniem rozpoczęciem szkolenia.
Płatności należy dokonać na konto:
In Persona Piotr Kiembłowski
ul. Kondratowicza 18 lok. 178
03-285 Warszawa
BZ WBK Oddział 07 w Warszawie
Nr Konta: 92 1090 1841 0000 0001 0024 7331
W tytule przelewu prosimy podać:
Temat szkolenia
Imię i Nazwisko uczestnika
3. Szczegółowe informacje dotyczące organizacji szkolenia i potwierdzenie uczestnictwa zostaną wysłane e-mailem nie później niż 3 dni przed rozpoczęciem szkoleni, po zaksięgowaniu opłaty za szkolenie.
4. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. In Persona Piotr Kiembłowski zastrzega sobie prawo do zwrotu opłaty lub zaproponowania uczestnikowi innego terminu szkolenia, jeżeli lista uczestników w danym terminie będzie zamknięta, lub w przypadku niezgłoszenia się minimalnej liczby osób. W takich przypadkach, po konsultacji telefonicznej lub mailowej z uczestnikiem zostanie ustalony nowy termin lub opłata zostanie zwrócona w całości w ciągu 7 dni od daty odwołania szkolenia.
5. W przypadku rezygnacji uczestnika z wybranego szkolenia w terminie krótszym niż 7 dni przed jego rozpoczęciem, kwota wpłaty uczestnika podlegająca zwrotowi zostanie pomniejszona o 50%. W przypadku rezygnacji uczestnika z wybranego szkolenia w dniu jego rozpoczęcia, wpłacona kwota nie podlega zwrotowi. Przyjęcie zgłoszenia rezygnacji zostaje potwierdzone przez organizatora listem e-mail wysłanym na adres: inpersona@gazeta.pl.
6. W losowych przypadkach, gdy osoba zgłaszająca udział nie będzie mogła wziąć udziału w szkoleniu może ona wskazać do dnia poprzedzającego szkolenie inną osobę, która weźmie udział w szkoleniu. Rozliczenia w takim wypadku odbywają się pomiędzy osobą rezygnującą i wskazaną, bez udziału In Persona Piotr Kiembłowski. Powiadomienie organizatora o zmianie powinno odbyć się listem e-mail na adres: inpersona@gazeta.pl wraz z podaniem danych personalnych osoby zastępującej osobę wcześniej zgłoszoną.
7. W przypadku odwołania szkolenia z winy organizatora, cała wpłacona przez uczestnika kwota na rzecz organizatora zostanie zwrócona w ciągu 7 dni od daty odwołania szkolenia.
8. Zgłaszający wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę In Persona Piotr Kiembłowski jego danych osobowych zawartych w zgłoszeniu wyłącznie dla potrzeb procesu rejestracji, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101 poz. 926). Zgłaszający oświadcza też, że jest świadomy faktu przysługującego mu prawa wglądu oraz poprawiania swoich danych.

Wysłanie zgłoszenia oznacza akceptację przedstawionych wyżej warunków.