In Persona Nowoczesne zarządzanie

Doradztwo jest taką dziedziną, gdzie warto tworzyć długotrwałe relacje i je pielęgnować. Jeśli trzeba korzystać ze spojrzenia kogoś z zewnątrz organizacji to o wiele lepiej dzieje się, gdy to osoba znająca organizację, ale niezależna od niej
link Więcej

Testy psychologiczne w działaniach doradczych

Testy

Profesjonalne usługi w zakresie diagnozy psychologicznej nie mogą obejść się bez użycia testów. Proces diagnostyczny rozpoczynamy od konsultacji z przedstawicielem firmy, która zleca badanie, aby precyzyjnie określić jego cel. Może nim być ocena przydatności kandydata na dane stanowisko czy też diagnoza kompetencji i umiejętności pracownika oraz stworzenie prognozy dotyczącej jego efektywności zawodowej i perspektyw dalszego rozwoju zawodowego (mocne i słabe strony, obszary wymagające doskonalenia, itp.). Po określeniu celu i kryteriów diagnozy dobieramy odpowiednie testy, konsultując wybór z zamawiającym, by nie stosować testów, które były stosowane niedawno i nie dały rozstrzygających i wartościowych rezultatów. Wszystkie stosowane przez nas testy są narzędziami standaryzowanymi, które posiadają normy odpowiednie do badanej grupy. Proces badania testami psychologicznymi i analizy wyników jest przeprowadzany przez doświadczonych psychologów, a efektem jest raport, który zawiera opis wyników z odniesieniem do ocenianych kompetencji i umiejętności, graficzną prezentację w przypadku testów, których rezultatem jest analiza profilowa oraz wnioski dotyczące funkcjonowania badanego w danej dziedzinie.

    Czego może dotyczyć diagnoza testami psychometrycznymi? Możemy przeprowadzić badania pozwalające na zbadanie:
  • potencjału intelektualnego,
  • specyficznych zdolności intelektualnych (werbalnych, liczbowych, abstrakcyjno-logicznych, przestrzennych),
  • temperamentu, dzięki czemu można wnioskować o dopasowaniu osoby do danego stanowiska ze względu na obciążenie ilością i zakresem wymagań, jakie niesie ze sobą konkretne środowisko zawodowe,
  • stylu radzenia sobie ze stresem oraz wzorców i przeżyć związanych z pracą,
  • cech osobowości w kontekście sytuacyjnym, w tym m.in. zachowań w sytuacjach społecznych, elastyczności, optymizmu wobec codziennych wymagań inteligencji emocjonalnej,
  • potencjału do twórczego myślenia i twórczego zachowania.

Najbardziej wartościowe informacje na temat osoby badanej uzyskiwane są zazwyczaj w wyniku badania kilkoma testami (maks. 3-4), ponieważ dopiero wyniki uzyskane z kilku narzędzi diagnostycznych pozwalają na bardziej dokładne przewidywanie funkcjonowania badanego w danym obszarze lub obszarach. Zgodnie ze standardami etycznymi każda osoba poddana diagnozie spotyka się z psychologiem na indywidualnej sesji informacji zwrotnych, która służy omówieniu uzyskanych wyników i udzieleniu jej wskazówek rozwojowych. Możemy też omówić wyniki z przełożonymi osób badanych, by mogły one dostosować metody zarządzania do predyspozycji psychologicznych swych podwładnych.

Badanie z użyciem testów jest zwykle stresujące - dlatego rekomendujemy i pomagamy w przygotowaniu komunikacji wewnętrznej (najczęściej jest to mailing), by wszystkie zaproszone do badań osoby były poinformowane o procedurze, celu badania (choć nie mogą być dokładnie informowane o tym, do pomiaru jakich zmiennych służy dany test, bo takie informacje mogłyby wpływać na wynik), i o tym, w jaki sposób zostaną przekazane im informacje o uzyskanych wynikach.