In Persona Nowoczesne zarządzanie

Audyt personalny pozwala na kompleksową ocenę prowadzonej w firmie dotąd polityki kadrowej. Warto go przeprowadzić, gdy rekrutacja nie daje oczekiwanych efektów, lub firmę czekają poważne zmiany struktury zatrudnienia.
link Dowiedz się więcej...

Audyt Personalny

Audyt personalny

Audyt personalny jaki prowadzimy ma na cel sprawdzenie jak efektywna jest polityka personalna prowadzona w firmie oraz jakie narzędzia personalne (opisy stanowisk, system premiowy, systemy ocen, zestawienia kompetencji, itd.)i z jaką skutecznością są stosowane. Audyt zawsze prowadzony jest w odniesieniu do strategicznych celów i potrzeb organizacji w danym momencie. W ramach audytu oferujemy udzielenie odpowiedzi na następujące pytania dotyczące funkcjonalności procesów zarządzania zasobami ludzkimi:

  • czy w organizacji zatrudniona jest odpowiednia liczba osób (całość oraz na poziomie poszczególnych komórek),
  • jak wygląda poziom wynagrodzeń oferowanych pracownikom na tle konkurencji (z uwzględnieniem specyfiki lokalnej oraz specjalzacji stanowisk pracy),
  • czy struktura organizacyjna w oparciu o którą obecnie działa firma jest adekwatna do jej potrzeb oraz oczekiwań klientów,
  • w jaki sposób kadra menedżerska sprawuje swe obowiązki związane z 4 funkcjami menedżerskimi (planowanie i organizacja pracy, kierowanie i kontrola),
  • w jaki sposób funkcjonuje praca działu kadr (jaki obieg dokumentów kadrowych, ile osób zatrudnia dział, jaki jest podział obowiązków, itd.),
  • w jaki sposób działa proces rekrutacji, oraz jakie systemy oraz procedury w jego ramach działają (np. system ocen okresowych, system motywowania, MBO, system zarządzania kompetencjami, system premiowania).

Dokonując audytu funkcji personalnej i organizacji zarządzania w firmie możemy zająć się także procesami, które zachodzą w firmie okresowo, ale bywają bardzo ważne ze względu na swą dynamikę - np. sprawdzamy jak odbywa się zarządzanie zmianami, jakie najczęściej stosowane są style zarządzania i jaka jest kultura organizacji, oraz czy zachowania menedżerów wobec konfliktów i sytuacji kryzysowych sprzyjają ich rozwiązywaniu, czy też je pogłębiają i mają niekorzystny wpływ na wyniki finansowe oraz powodują nadmierną rotację.

Jednym z etapów audytu personalnego może być badanie satysfakcji pracowników, diagnoza klimatu organizacyjnego i kultury organizacyjnej (np. czy w firmie propagowany jest jakiś zbiór wartości nadrzędnych, jakie wdraża się postawy i wzorce przywództwa, jakie zasady przyjmowane są w sposobach komunikacji pionowej i poziomej, czy system komunikacji jest funkcjonalny).

Efektem prac doradczych w ramach audytu organizacji jest raport końcowy obejmujący rekomendacje dotyczące obszarów zarządzania personelem we wszystkich badanych obszarach. Zawiera on szczegółowe wskazówki dotyczące tego jak wygląda sytuacja zastana w firmie w chwili badania, jakie są atuty organizacji, oraz jakie stwierdzono zagrożenia dla jej dobrego funkcjonowania pod względem kadrowym. Diagnoza obecnej sytuacji jest punktem wyjścia do zaprezentowania wskazówek, jak należy rozwijać personel, jak usprawniać istniejące narzędzia HR, jak modyfikować/zastępować procedury i dokumenty kadrowe. Wnioski z raportu mają charakter praktyczny - można na ich podstawie szybko podejmować ważne decyzje restrukturyzacyjne i w jaki sposób kształtować strategię personalną, aby można było osiągnąć oczekiwaną skuteczność działań biznesowych przekładającą się na sprawność operacyjną, satysfakcję pracowników i dobre wyniki finansowe.

Audyt personalny

W ramach wdrożenia wniosków z audytu możemy również pomóc w wyborze najlepszych firm zewnętrznych zajmujących się doradztwem personalnym i szkoleniami. Wybierzemy, porównamy i zarekomendujemy oferty dostawców szkoleń, firm doradczych czy agencji pracy czasowej lub zajmujących się rekrutacją, tak aby potrzeby danej organizacji były najlepiej zaspokojone w stosunku do jej aktualnych możliwości finansowych. Choć prowadzenie audytu nie jest jeszcze popularne, ale w przypadku firm, które od dłuższego czasu borykają się trudnościami wynikającymi z braku dobrej koordynacji działań, konfliktami i innymi przykładami niezadowolenia ze strony pracowników i ich przełożonych, gdy nie ma innych powodów zewnętrznych, które mogą je wywoływać, to w takiej sytuacji warto przeprowadzić audyt personalny, by dowiedzieć się, co je powoduje po stronie ludzi.